انسان با سه بوسه تکمیل می شود
1-بوسه مادر که با ان پا به عرصه خاکی می گذاریم
2-بوسه عشق که یک عمر با ان زنـــدگی می کنی
3-بوسه خاک که با ان پا به عرصه ابـدیت می گذاری