هرچیزی را از من مخفی کنی
تیری ست که مستقیماً به قلبم وارد کردی
اما نه
نه تو دیگر تیری در کمان داری
و نه دیگر قلبی برای من باقی مانده است

حافظ ایمانے