خوشبختی بر سه ستون استوار است:

 فراموش کردن گذشته

 غنیمت شمردن حال

و امیدوار بودن به آینده