هیچ گاه چشمانت را برای کسی که مفهموم نگاهت را نمی فهمد گریان نکن