تسبیح نیستم اما
نفسم را به شماره انداخته است
شوق دستهای تو…