در نگاهت چیزیست،
که نمی‌دانم چیـست.
مثل آرامـش بعد از یک غـم،
مثل پیدا شدن یک لبـخـند،
مثل بوی نم بعد از باران،