این بار تو بگو دوستت دارم

نترس

من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید