از بس به تو فکر میکنم
یـکی از هـمـیـن روزهـا
در راهِ خـانـه گــُم می شـوم...