نه کسی منتظر است٬ نه کسی چشم براه
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه...!

بین عاشق شدن و مرگ٬ مگر فرقی هست؟
وقتی از "عشق" نصیبی نبری غیر از "آه"...!