تنها شادی زندگی ام این است که
کسی نمی داند تا چه حد غمگینم ..