کـــاش میشـــد ....
چشمانم را رو بــر هــــم می گذاشتـــــم ..
وقتی که باز میکــردم ؛
بــــــــــــی تـــــــــــــو بودن ها تمام شده باشـــد ..!
و تو در کنـــارم باشــــی ...