ای تمام وسوسه های زمین در من
اگر تو
تنها اشتباه زندگیم باشی
تکرارت خواهم کرد
بگذار
آن محکوم همیشه در حال پیگرد باشم
فصل پرستوی آزاد (لیلا هژیر)