به چه می اندیشی ؟ به خزانی که گذشت ؟
به بهاری که نبود ؟
به امیدی که کنون رفته به باد
 یا به عهدی که دگر رفته ز یاد