رسم است که بیاد قربانیان
یکــ دقیقه سکوت کنند!....

خوش بحال من که
تو سالهاست برایم
روزه سکوت گرفته ای...