بهانه نبودنت
بهانه نداشتنم
بهانه بهانه هایت
همه تقصیر من است ؟
اما

دلتنگت شده ام
خودت هم میدانی
فاصله مان زیاد نیست
قدمی پیش بیائی
تو را در آغوش میگیرم
اما باید بیائی
همین یک قدم را