لـحـظـه ی قـشنگـیـه :

وقـتـی کــه اعـصـابــت خــورده
ولـی عــشقـت مـیـاد دسـتـت رو آروم مـی گـیره
و فـــشـارش مـی ده و تـو ایـنقـدر آروم مـی شـی
کـه اگـه صـد سـال بـقـیه مـی نـشـستنــــد
و بـاهـات حـــرف می زدن آرامش نمی گرفتی ... !