سهم من از تو
سوال مکرری ست که
"چرا دوستت دارم؟"!
...
و نیافتن ابدی جوابش
تنها دلیل عاشقی ام خواهد بود!