میرم از دنیای تو ، دنیای من

بزار بودنت بشه رویای من

غم غربت خیلی سنگینه برام

رد پاهاتو می بینم زیر پا

توی این روزای پاییزی و سرد

با همین زخمی که داره خیلی درد

قلمم به گریه افتاد و نوشت

بسپرش او نو به دست سرنوشت

سرنـــــــــــــــــــــــــــــوشت