اگه کسی رو خیلی دوست داری
امتحانش نکن که ببینی اون چقدر دوسِت داره
اول خودِتو امتحان کن
ببین تحملشو داری
که بفهمی اصلا دوسِت نداره؟