به سلامتی سیگار که رفیق نیمه راه نبود و تا آخرش با ما سوخت و ساخت.
به سلامتی عشق که تلخیش شیرین بود و شیرینیش تلخ.
به سلامتی اونایی که اسکار نگرفته فیلممون کردند..
به سلامتی پول که از صبح تا شب به خاطرش سگدو میزنیم !
سلامتی سیگارم که تا می بینه حالم بده آتیش می گیره …
به سلامتی بی شرف که حداقل ادعای شرف نداشت.
سلامتیه اونایی که الان دلشون گرفته از تجربه تلخشون و تنها موندن با هزار تا اما و اگر !
به سلامتی همه اونایی که حالشون خوب نیست اما می خندن که حال بقیه گرفته نشه.
به سلامتی کسی که عاشق دریا بود اما قایق نداشت
به سلامتی کسی که دلباخته سفر بود اما همسفر نداشت