چشمهایت مرا
وسوسه میکند
اما دلم سکوت کرده
با خود نجوا میکند
میدانم چه میگوید
سخت است

در چشمان تو
نگاه کردن
ونگویم
دوستت دارم