هــــوا داره ســرد میـــشه و مـن . . .
هـمـش نگران ایــــنم کـه . .
سـرمـا بخـورم و . .
ســرفه کـنـم و . .
کـــســـی نبـــاشه بهـم بگه :
" عزیـــزم ، بـازم که مــواظـب خـودت نبـــودی