دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

نگرانم
ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
هــــوا داره ســرد میـــشه و مـن . . .
هـمـش نگران ایــــنم کـه . .
سـرمـا بخـورم و . .
ســرفه کـنـم و . .
کـــســـی نبـــاشه بهـم بگه :
" عزیـــزم ، بـازم که مــواظـب خـودت نبـــودی