وای انیشتن برخیز !
نظریه ای تازه بیار
قانون فیزیک را هم شکست
قطره ی اشکی که آتشم زد !