وقتی محبت گرگ و , خر میکنه ببین با خود خر چیکار میکنه !!