روزگار است دیگر ..............
اویی را که دوست داری تنهایت می گذارد
با آنکه میداند برایش جااااااااااااااااااااااان می دهی.