مرا ببر به خواب آن کسی که من فراموشش نکردم اما او مرا به دست مرور زمان سپرد .....