عاشقانه هایی که برایت می نویسم

مثل آن چای هایی هستند که خورده نمی شوند!

یخ می کنند و باید دور ریخت !

فنجـــــانت را بده دوباره پر کنم . . .