ای کاش
یکی بیاید
که وقت رفتن
نرود ....

سید علی صالحی