شاید آرام تر میشدم
فقط و فقط
اگر میفهمیدی…..
حرف هایم به همین راحتی که می خوانی
نــــوشته نشده اند!!