چشم در چشمِ شکوفه‌های گیلاس
با تو قدم زدن ...
تنفّس ِکوهسارِ صبح
با تو قدم زدن ...
طراوت چشمه‌ی پر قلوه سنگ
با تو قدم زدن ...
در جنگل تمشک و بلوط
سبزِ کم‌رنگ
با تو قدم زدن ...
چشمان تو اصلی ترین ترانه ی دیدارند
 

حافظ ایمانی