دلم
یک مزرعه میخواهد
یک تو
یک من
وگندم زاری طلایی رنگ
که هوایش ﺁکنده باعطرنفس های توباشد...