در وجـــود هــــر مــــرد،

پسربچه‌ ی چهارساله‌ ی ببین ...

که از تو فقط مهربانی و توجه می‌خواهد،

در آغوشش گیر، نوازشش کن...

خیالش را راحت کن که هستی،

جایی نمی‌روی،

طوری رفتار کن که اطمینان حاصل کند !!!

مردهای دیگر برایت مهم نیستند،

وقتی با نگرانی مسیر نگاهت را دنبال می‌کند

برگرد و به لبخندی مهمانش کن و بگو، به زبان بیاور:

من فقط تو را می‌بینم !

در این میان مردی متولد خواهد شد ...