دل اگر بستی محکم نبند….
مراقب باش گره کور نزنی….
چون او میرود و تو میمانی و یک گره کور