با زیبایی تو
دست‌هایم دست خودم نیست
درست مثل باد
وقتی می‌خواهد در پائیز
پیراهن درخت را از تنش دربیاورد