پاییز
ثانیه ثانیه میگذرد

یادت نرود اینجا کسی هست
که به اندازه تمام برگهای رقصان پاییز

برایت آرزوهای خوب دارد