این سکوتت مرا دیوانه میکند...
اینکه هیچ نمیگویی...
به مرز جنون میکشد مرا...
حرف بزن..
چیزی بگو..
قول میدهم بدعادت نشوم