به سلامتی اونی که
میتونست ازت انتقام بگیره
میتونست توجمع خرابت کنه
میتونست اشکت رو دربیاره
میتونست ولــی...
.

.
دلــــش نتونست...!