طبق ِ مُد دوستت دارم . . . نه به حکم ِ سنت !
همه چیز بنا بر فطرت است . . .
"خوب"ها دوست داشتنی اند . . . خوب ِ من . .