حسرت
چیزی نیست که من بخورم
حسرت
اون چیزیه که به دلت میذارم …