یادمون باشه اگه
کسی دوستمون داشت بهش نگیم برو نمیخوام ببینمت
چون زندگیش رو ازش میگیریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حتما یادمون باشه حتما