استغفار می کنم

از آن

"دوستت دارم " هایی

که حرامت شد...