تو
تا آخر ِ عمر
درگیر ِ من خواهی بود
و تظاهر می کنی
نیستی
مقایسه، تو را از پا در خواهد آورد من

می دانم به کجای قلبت شلیک کرده ام
تو
دیگر
خوب نخواهی شد..