هنوزَم تو شبهات ، اگه ماهُ داری ، من اون ماه ُ دادم به تو یادِگاری...
من اون ماهُ دادم به تو ... ، یادِگاری...