بــــوسه ؛

یعنی

لـکـنـتِ نگــــاه...

در ترنـّــم ِ دوستـت دارم هــا...