تلو تلو که می خورم
چرا اخم می کنی؟
چیزی نخورده ام!!
فقط سرم محکم به حقیقت تو خورده است!!