ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی
تو بمان با دگــــران وای به حال دگــــــران

شهریار