دنیا رو می بینی؟
حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره

ولی... "محبت" "خیانت" میاره..

شماها میدونین چرااااا؟؟؟!!!