تو رفتی شاخه عشقم شکسته       به چشمم شبنم حسرت نشسته
نگاهی هم نکردی وقت رفتن          نگاهی که سراسر اشک بسته...