گفت سیگار گرون شده ترک میکنی؟باخودم گفتم ..
کاش بدونی چقدر گرون تموم شد برام تاسیگاری شدم