گاهی باید نباشی ؛ تا بفهمی نبودنت واسه کی مهمه !
انوقته که میفهمی باید همیشه با کی باشی ... !!!